اقامت کارمندی یا کارگری یک ساله

اقامت کارمندی یا کارگری یک ساله

اقامت کارمندی یا کارگری یک ساله

در این نوع اقامت اوکراین متقاضی به عنوان یکی از نیروهای کار شرکت اوکراینی در خواست کار دریافت میکند و این مدارک کاملا به صورت صوری میباشد و هیچگونه شغلی به متقاضی به صورت واقعی پیش نهاد نمیشود و صرفا جهت اخذ ویزا میباشد.
زمان انجام این پروسه 2 ماه میباشد و برای متقاضی یک ویزای مولتی 90 روزه صادر و سپس تبدیل به کارت اقامت یکساله قابل تمدید میشود .
لازم به ذکر است در این نوع اقامت هیچ نوع تضمینی بابت تمدید سالهای بعد وجود ندارد و منجر به گرفتن پاسپورت نخواهد شد.

About The Author

Leave Comment

یک × دو =